Algemene voorwaarden doe-het-zelf spel

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. SPELLENLABS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SPELLENLABS gevestigd aan de Bessenstraat 19 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 08.17.86.42;
b. klant: de consument die via de website een spel bij SPELLENLABS bestelt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en SPELLENLABS;
d. spel: het doe-het-zelf spel dat door SPELLENLABS is ontwikkeld en via de website verkocht wordt;
e. spel doos: de fysieke spel doos die onderdeel uitmaakt van het spel;
f. app: de spellenapp van SPELLENLABS;
g. speler: de natuurlijke persoon die het spel speelt;
h. website: de website www.doehetzelfspellen.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die SPELLENLABS met de klant aangaat en op alle aanbiedingen en offertes van SPELLENLABS.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SPELLENLABS voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door SPELLENLABS vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 SPELLENLABS heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Aanbod

3.1 SPELLENLABS is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de website.
3.2 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen van het aangeboden spel opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Bestelling plaatsen

5.1 Nadat de klant zijn bestelling via de website heeft geplaatst, stuurt SPELLENLABS de klant via de e-mail een bevestiging dat SPELLENLABS de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
5.2 Indien de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen na het plaatsen van de bestelling, dient hij contact op te nemen met SPELLENLABS via het e-mailadres info@spellenlabs.nl of via het telefoonnummer 085-4010584.
5.3 De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 Prijzen

6.1 De op de website vermelde prijzen voor het spel per speler zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten.
6.2 SPELLENLABS heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 7 Levering

7.1 De door SPELLENLABS vermelde levertijd is niet als een fatale termijn te beschouwen. Voor meer informatie over de levering zie het verzendbeleid van SPELLENLABS, www.doehetzelfspellen.nl/verzendbeleid.
7.2 De levertijd gaat in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
7.3 Indien SPELLENLABS de spel doos niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere levertijd zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt SPELLENLABS reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

Artikel 8 Betaling

8.1 Het via de website bestelde spel kan op de volgende wijzen betaald worden:
a. via iDEAL;
b. via Mr. Cash;
c. door het factuurbedrag over te schrijven op het bankrekeningnummer van SPELLENLABS.

Artikel 9 Spellenapp en spelcode

9.1 Om het spel te kunnen spelen dient de klant de app te downloaden en de spel code in de app in te vullen. De spel code bevindt zich in de spel doos. De app is gratis te downloaden via de Google Playstore of de Apple AppStore.
9.2 Nadat de klant de spel code heeft ingevuld, kan de klant geen beroep meer doen op zijn herroepingsrecht, zoals omschreven in artikel 12 en in het Refundbeleid van SPELLENLABS.
9.3 Op het gebruik van de app blijven de voorwaarden van de mobiele provider van de speler van toepassing. De mobiele provider van de speler kan kosten in rekening brengen voor de toegang tot netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de app.
9.4 De app wordt via het internet en mobiele netwerken aan de speler ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de app kan worden beïnvloed door factoren die niet aan SPELLENLABS zijn toe te rekenen. SPELLENLABS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat de app niet of niet volledig aan de spelers ter beschikking kan worden gesteld.
9.5 Indien de speler geen gebruik meer wil maken van de app, dan kan de speler de app verwijderen van zijn mobiele apparaat.

Artikel 10 Houdbaarheidsdatum van spel

10.1 Het spel heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum staat in de spel doos. Na het verstrijken van deze houdbaarheidsdatum kan de klant geen gebruik meer maken van de spel code en kan het spel niet meer via de app gespeeld worden. Indien de klant na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum het spel nog niet gespeeld heeft, dan heeft de klant geen recht op restitutie van de prijs die de klant voor het spel betaald heeft.

Artikel 11 Verplichtingen van de klant

11.1 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de spelers van zijn spel tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden nakomen.
11.2 Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de app dat daardoor schade kan ontstaan aan de app en/of aan derden of waardoor een storing in de beschikbaarheid ontstaat.
11.3 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
11.4 Het is de klant niet toegestaan de app voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de app aan de klant ter beschikking is gesteld.
11.5 De klant kan geen aanspraak maken op updates en/of vernieuwingen van en/of aanvullingen op de app. De klant accepteert de app zoals deze is.
11.6 De klant vrijwaart SPELLENLABS tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de app of internet, dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen die volgen uit deze algemene voorwaarden.
11.7 Het is de klant niet toegestaan het spel op een dergelijke wijze te spelen dat daardoor de goede naam van SPELLENLABS wordt aangetast.
11.8 De klant zal geen handelingen tijdens het spelen van het spel verrichten die:
a. in strijd zijn met de wet;
b. de rechten van derden schenden;
c. ethisch onverantwoord zijn.
11.9 De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van de app en de spel doos.
11.10 Het betreden van een (horeca)gelegenheid tijdens het spelen van het spel is geheel voor eigen risico.

Artikel 12 Herroepingsrecht en administratiekosten

12.1 De klant heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de spel doos de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Voor meer informatie over het herroepingsrecht van de klant zie het Refundbeleid van SPELLENLABS, www.doehetzelf.nl/refundbeleid.
12.2 Doet de klant een beroep op zijn herroepingsrecht, dan wordt €25 aan administratiekosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 13 Klachten

13.1 Zichtbare gebreken aan de geleverde spel doos dienen direct na de levering aan SPELLENLABS gemeld te worden.
13.2 Indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij SPELLENLABS meldt, dan is SPELLENLABS niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
13.3 Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden via: 085-4010584 of info@gpsspellen.nl
13.4 Klachten worden door SPELLENLABS binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
13.5 De klant dient SPELLENLABS de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat SPELLENLABS enige aansprakelijkheid erkent.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 SPELLENLABS is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
14.2 SPELLENLABS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SPELLENLABS is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 SPELLENLABS is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het spelen van het spel, zoals verlies, beschadiging of diefstal van materiële goederen.
14.4 In geen geval is SPELLENLABS aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het spel heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het spel bedoeld is.
14.5 SPELLENLABS is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, overlijden, schade of lichamelijk letsel die ontstaan zijn tijdens het spelen van het spel of voor eventuele boetes die aan de klant zijn opgelegd tijdens het spelen van het spel. Het spelen van het spel is geheel voor eigen risico. Indien de klant of een speler tijdens het spelen van het spel schade toebrengt aan zichzelf en/of aan derden, dan is de klant of de betreffende speler daar zelf verantwoordelijk voor. SPELLENLABS kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
14.6 SPELLENLABS is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het spelen van het spel wegens het door de klant niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de klant.
14.7 SPELLENLABS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor:
a. het gedrag van andere spelers;
b. data die door de speler ingebracht wordt in de app.
14.8 SPELLENLABS garandeert niet dat de app foutloos of ononderbroken zal functioneren. SPELLENLABS wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de app uitdrukkelijk van de hand.
14.9 SPELLENLABS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de spel code die noodzakelijk is om het spel te kunnen spelen. SPELLENLABS kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de spel code van de klant.
14.10 SPELLENLABS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of wijziging van mobiele apparaten van de klant als gevolg van het downloaden of het gebruik van de app.
14.11 Wijzigingen in plaatselijke omstandigheden, zoals een wijziging in een verkeerssituatie, kunnen er toe leiden dat het spel door de klant niet geheel gespeeld kan worden. SPELLENLABS kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
14.12 Indien SPELLENLABS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SPELLENLABS beperkt tot de prijs die door de klant betaald is voor het spel.
14.13 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van SPELLENLABS of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van SPELLENLABS liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: energiestoring; internetstoring; diefstal; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren; verlies of beschadigingen van de spel doos bij het transporteren daarvan; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van SPELLENLABS.
15.2 Indien er sprake is van overmacht, dan zal SPELLENLABS niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel SPELLENLABS als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
16.2 SPELLENLABS verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacy statement van SPELLENLABS staat op de website, zie www.gpsspellen.nl/privacy-statement.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op het door SPELLENLABS ontwikkelde spel geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan documentatie uit de spel doos te kopiëren, verveelvoudigen, openbaar te maken of te verkopen.
17.2 Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de app (incl. standaardaanpassingen en updates), de achterliggende software, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan SPELLENLABS. De app en alle informatie die daarop wordt weergegeven mag niet, zonder voorafgaande toestemming van SPELLENLABS, worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
17.3 SPELLENLABS verleent de klant een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar en herroepelijke licentie om de app te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van SPELLENLABS vereist.
17.4 Het is niet toegestaan:
a. de app na te bouwen, te kopiëren of te reproduceren;
b. afgeleide producten van welke aard dan ook van de app te maken.
17.5 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van SPELLENLABS mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
17.6 Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van SPELLENLABS, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die SPELLENLABS daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.
17.7 Indien SPELLENLABS het vermoeden heeft dat de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van SPELLENLABS, dan heeft SPELLENLABS het recht de toegang tot de app te blokkeren zodat de klant het spel niet meer kan spelen.
17.8 Indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, worden de foto’s van de klant die hij heeft gemaakt tijdens het spelen van het spel door SPELLENLABS ter promotie van de spellen gebruikt. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 18 Beveiliging en internet

18.1 SPELLENLABS zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website en de app te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website of de app ingevoerde gegevens.

Artikel 19 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen SPELLENLABS en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en SPELLENLABS worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SPELLENLABS gevestigd is. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat SPELLENLABS schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.